GT50JR22
IGBT 600V 50A TOSHIBA
125.00 EGP 125.0 EGP
Transistor 2N7000
N-Channel MOSFET
2.50 EGP 2.5 EGP
IRF1407 N-Channel MOSFET
V = 75V
R DS(on) = 7.8mΩ
I = 130A
65.00 EGP 65.0 EGP
IRF1405 N-Channel MOSFET
V = 55V
R DS(on) = 5.3mΩ
I = 169A
75.00 EGP 75.0 EGP
IRF1404 N-Channel MOSFET
V = 40V
R DS(on) = 0.004Ω
I = 202A
85.00 EGP 85.0 EGP
IRLZ44N Logic Level Gate N-Channel MOSFET
V = 60V
R DS(on) = 0.028Ω
I = 50A
40.00 EGP 40.0 EGP
IRF4905 P-Channel MOSFET
V = -55V
R DS(on) = 0.02Ω
I = -74A
40.00 EGP 40.0 EGP
IRF3710 N-Channel MOSFET
V = 100V
R DS(on) = 23mΩ
I = 57A
30.00 EGP 30.0 EGP
IRF9530N P-Channel MOSFET
V = -100V
R DS(on) = 0.3Ω
I = -12A
30.00 EGP 30.0 EGP
IRF530N N-Channel MOSFET
V = 100V
R DS(on) = 0.16Ω
I = 14A
25.00 EGP 25.0 EGP
20N60C3
45A, 600V, UFS Series N-Channel IGBT
110.00 EGP 110.0 EGP
G30N60C3D
63A, 600V, IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
65.00 EGP 65.0 EGP
G20N60B3D
40A, 600V, IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
45.00 EGP 45.0 EGP
IRF540N N-Channel MOSFET
V = 100V
R DS(on) = 0.077Ω
I = 30A
20.00 EGP 20.0 EGP
IRF3205 N-Channel MOSFET
V = 55V
R DS(on) = 8.0mΩ
I = 110A
35.00 EGP 35.0 EGP
IRF9540N P-Channel MOSFET
V = -100V
R DS(on) = 0.117Ω
I = -23A
35.00 EGP 35.0 EGP
IRFP260NPBF Power N-Channel MOSFET
V = 200V
R DS(on) = 0.04Ω
I = 50A
75.00 EGP 75.0 EGP
IRFP240 Power N-Channel MOSFET
V = 200V
R DS(on) = 0.18Ω
I = 20A
75.00 EGP 75.0 EGP
IRF640N N-Channel MOSFET
V = 200V
R DS(on) = 0.18Ω
I = 18A
25.00 EGP 25.0 EGP
IRF840 N-Channel MOSFET
V = 500V
R DS(on) = 0.85Ω
I = 8A
30.00 EGP 30.0 EGP
IRF830 N-Channel MOSFET
V = 500V
R DS(on) = 1.5Ω
I = 4.5A
20.00 EGP 20.0 EGP
IRF740 N-Channel MOSFET
V = 400V
R DS(on) = 0.55Ω
I = 10A
30.00 EGP 30.0 EGP
125.00 EGP 125.0 EGP
95.00 EGP 95.0 EGP
IRFP150N Power N-Channel MOSFET
V = 100V
R DS(on) = 0.036W
I = 42A
45.00 EGP 45.0 EGP
IRF730 N-Channel MOSFET
V = 400V
R DS(on) = 1Ω
I = 5.5A
20.00 EGP 20.0 EGP
IRFZ44N N-Channel MOSFET
V = 55V
R DS(on) = 17.5mΩ
I = 49A
25.00 EGP 25.0 EGP
IRF1010 N-Channel MOSFET
V = 55V
R DS(on) = 11mΩ
I = 85A
40.00 EGP 40.0 EGP